نقش تبلیغات و علائم تجاری در حمایت از حق آگاهی مصرف کننده

نقش تبلیغات و علائم تجاری در حمایت از حق آگاهی مصرف کننده

مصرف از شاخصه های توسعه ی اقتصادی محسوب شده و نوعا ملزوم بهره مندی متعارف و هماهنگ با نیازهای عادی زندگی اجتماعی امروز است. تغییر و تحول در ابزار تولید بعد از انقلاب صنعتی، شرایط موجود در حوزه ی روابط تولید کننده و عرضه کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر را متحول نمود به نحوی که رابطهی جدیدی به وجود آمد که ساختارهای خاص و متفاوتی از رابطه ی قبلی داشت. در رابطه ی جدید با ظهور شرکت های غول پیکر و عظیم، پیچیدگی کالاها، تبلیغات گسترده، استفاده از نامها و علائم تجاری متنوع و قراردادهای منعقد بين طرفين، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان در سرفصل هایی مانند برخورداری از حق امنیت، حق دادن پیشنهاد، حق داشتن اطلاعات و انتخاب مطرح گردید. و در پی این ضرورت نظام های حقوقی مختلف ابتدا به صورت موردی و پراکنده و سپس به صورت سازمان یافته به تدوین مقررات حمایتی از مصرف کننده پرداختند

او قانون گذار نیز با تدوین قوانین حمایتی به این ضرورت، پاسخ مثبت داده است، از بین حقوق مختلفی که برای مصرف کننده مفروض است حق آگاهی به راستی عمده ترین و اساسی ترین حقی است که برای مصرف کننده تصور می گردد و زمینه ساز اعمال و اجرای صحیح بسیاری دیگر از حقوق مصرف کنندگان می باشد. هر چند انفجار اطلاعاتی که دنیا را در مثل تبدیل به یک دهکده ی جهانی نموده، امکان دسترسی افراد به اطلاعات را بسیار آسان نموده است. اما پیچیدگی و تنوع کالاها و نیز استفاده ی بسیار گسترده از راه کارهای تبلیغاتی باعث ضرورت به رسمیت شناختن این حق برای مصرف کننده گردیده است. تبلیغات کالاهای مصرفی و نیز انواع برندها و علایم تجاری کالاها می تواند تأثیر بسیار مهمی در افزایش آگاهی و تصمیم گیری مبتنی بر آگاهی مصرف کننده داشته و محرک مهمی در انعقاد قرارداد باشد.

در دوران پیش از انعقاد قرارداد تبلیغات کالاها و خدمات نقش مهمی در آگاهی، رغبت و تصمیم گیری مشتریان به مصرف دارد. از این رو نظام تبلیغاتی در بازار باید منسجم و منطبق با واقعیات و با کار کرد اطلاع رسانی صحیح و دقیق به مصرف کننده باشد.

مفهوم و نقش تبلیغات

وجود تاثیر گذار تبلیغات در عصر امروزی، موجب شده که کارها بدون تبلیغات خوب پیش نرود. در دنیای امروز هر صبحگاه که از خواب برمی خیزیم تا شبانگاه که چشم می بندیم یکسره در معرض انواع و اقسام تبلیغات به خصوص در مورد کالاهای مصرفی می باشیم، از رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب گرفته تا بیلبوردهای تبلیغاتی و فضای سایبری، از تبلیغ به مفهوم اعم دو معنا به ذهن متبادر می شود: یکی تبلیغات سیاسی است و دیگری تبلیغات بازرگانی از تبلیغات در مفهوم اعم آن تعاریف گوناگونی ارائه شده که عبارت است از: تلاش برای ارائه آموزه ها، اندیشه ها، دلایل و شواهد یا ادعاها از طریق رسانه های ارتباطی برای تقویت هدفی یا برای مبارزه با هدف متضاد آن.

مصرف کنندگان همواره در خصوص خرید از عرضه کنندگانی که بی جهت مشکوک و خجالتی هستند و در مورد آن چه که عرضه می دارند اطمینان نداشته بی میل می شوند حتی اگر عرضه کننده ی انحصاری باشد. با نظر به اینکه تبلیغات نقش مهمی در جهت دهی سلیقه مصرف کننده و نیازها ی او دارد، نظام های حقوقی تلاش در قانونمند کردن تبلیغات کرده اند. در سطح بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین چندین رویه حرفه ای بین المللی اقدام به تدوین چندین رویه حرفهای بین المللی در زمینه های مختلف بازاریابی و تبلیغ نموده است.

هر نوع رابطه های بازاریابی باید قانونی، مناسب، صادق و مطمئن باشد، همچنین باید همراه با نیت خوب و مسئولیت باشد و طبق اصول رقابت منصفانه که عموما در تجارت مقبول شده باشد، تبلیغات نباید به عقیده های اجتماعی صدمه بزند.

هر گونه تبلیغات با هر راهی که ارائه می شود و موجب از راه به در شدن مخاطب میشود و یا امکان گمراه شدن آنان را فراهم ساز و بخاطر این گمراه شدن احتمال موثر بود بر رفتار اقتصادی آنها و یا وارد شدن خانم ها به رقیبان وجود داشته باشد.

جایگاه حقوق مصرف کنندگان در قواعد مربوط به علائم تجاری

صاحبان نام تجاری و مصرف کنندگان منافع موازی مخصوصا در رابطه با نام تجاری مشابه و گمراه کننده دارند. علایم تجاری به عنوان سنبل یا نماد تمایز بین کالاها یا خدمات مشابه در دست یابی مصرف کنندگان به آگاهی کافی مؤثر است. به عبارت دیگر علایم تجاری یک راه میانبر برای فراهم کردن اطلاعاتی است که مصرف کنندگان به منظور اتخاذ یک تصمیم آگاهانه بدان نیاز دارند. لذا در این مبحث با شناخت علایم تجارتی و کارکردهای آن و نیز با بررسی نقش تبلیغات علائم تجاری بر آگاهی مصرف کننده به پیوند آن با حقوق مصرف کننده پرداخته می شود.

مفهوم، کارکردها و نقض علائم تجاری

برای یافتن پیوند علایم تجاری با حقوق مصرف کننده ناگزیر از شناخت شرایط و کارکردهای این علایم بوده تا دریابیم چگونه این علایم در حق آگاهی مصرف کننده تأثیر می گذارند.

مفهوم و کارکردهای علامت تجاری

درادامه با مفهوم و شرایط علائم تجاری و کار کردهای آن بحث خواهیم کرد.

مفهوم علامت تجاری

علامت تجاری موجب ایجاد تمایز میشود که موسسه های بازرگانی با دیگر شخص های حقیقی و حقوقی از آن برای تعیین سرچشمه محصول یا خدمت خود برای مصرف کنندگان و همچنین برای ایجاد تمایز آنها از محصولات یا خدمات دیگر شخص های حقیقی و حقوقی مورد استفاده قرار می گیرند.

در معنی دیگر علامت تجارتی یعنی: هر نشان قابل مشاهده که می تواند محصولات یا خدمت های شخص های حقیقی را از هم متفاوت کند. وقتی نشانه دارای تفاوت می باشد که نسبت به مصرف کننده گمراه کننده نباشد یعنی این که نشانه نباید مصرف کننده را از نظر سرچشمه خود به اشتباه بیاندازد.

علامت تجاری، بیشتر با کالا به کار می رود و نقش آن این می باشد که سرچشمه تولید کالا را نشان دهد و مصرف کننده را آگاه کند، محصولی که نشانه خاصی دارا می باشد از کیفیت خاصی برخوردار می باشد. معرفی این مفاهیم، علامت تجارتی را به سرمای هی با ارزشی تبدیل خواهد کرد که لایق حمایت می باشد. اطلاعاتی که به وسیله ی علایم تجارتی فراهم می شود به ویژه در ارتباط با کالاهایی که قابلیت بازرسی توسط مصرف کننده را ندارند بسیار مهم هستند.

هدف علامت تجاری این است که مصرف کنندگان را قادر سازد محصول، اعم از کالا یا خدمات یک شرکت خاص را شناسایی کنند تا بتوانند آن را از عین محصولات یا مشابه رقیبان آن تشخیص دهند. به این دلیل علائم تجاری در استراتژی های بازاریابی و معرفی کالاهای شرکتها نقش محوری ایفاء می کنند که اساس و پایه ی به وجود آمدن مشتریان وفادار است و ارزش سرقفلی یک شرکت را ارتقاء می بخشند. مشتریان اغلب با برخی از علائم تجاری وابستگی معنوی پیدا می کنند که دلیل آنها، بودن مجموعه ای از کیفیت ها و ویژگیهای مطلوب در کالاهایی است که این علائم تجاری بر آنها درج شده اند.

یک علامت تجاری برای این که شناسایی و در برابر دیگران مورد حمایت واقع شود باید شرایط و ویژگی های را دارا باشد که مهم ترین آنها عبارتند از:

جدید و تازه بودن علائم تجاری

لزوم جدید بودن علامت وضع استعمال علایم یکسان به دلیل افزایش ضریب خطا و اشتباه مصرف کننده موجب شده است در بند الف ماده ی ۱۶ معاهده ی تریپس به صراحت اعلام گردد: .... در موردی که علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان استفاده می شود، احتمال سردرگمی مفروض خواهد بود و نیازی به تشخیص و احراز گمراهی یا عدم گمراهی مصرف کنندگان نیست.

متفاوت بودن علائم تجاری

به منظور جلوگیری از گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان دو علامت باید شبیه به یکدیگر نباشند و آن همان چیزی است که به دارندهی علامت تجاری حق انحصاری استفاده از علامت تجاری را اعطا می کند. در اصل حقوق علایم تجاری و مصرف کننده منافع موازی به ویژه در رابطه با علائم تجاری مشابه و گمراه کننده دارند. به منظور حمایت از مصرف کنندگان در برابر اشتباه و سردرگمی این حق به استفاده از علایم مشابه برای کالاهای مشابه محدود شده البته در صورتی که این استفاده واقعا به اشتباه مصرف کنندگان منجر نگردد.

یکی از مهمترین موضوعات این معیار تعیین مصرف کننده عادی است که بایستی معلوم گردد چه گروهی از مصرف کنندگان باید معیار قرار گیرند. در پاسخ می توان گفت همواره باید گروهی از مصرف کنندگان که کالای تحت علامت را مصرف می کنند توجه کرد، زیرا مخاطب علامت گاه افراد متخصصی هستند که در کار خود دقت نموده و پس از بررسی کافی، اقدام به خرید می نمایند و گاه افراد ساده و عامی بوده که اطلاعات لازم را ندارند مانند مصرف کنندگان کالاهایی همچون اسباب بازی با لوازم التحریر که اغلب بچه ها بوده و پیش از دیگران در معرض احتمال اشتباه قرار دارند.

برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون