مالک برند تجاری می تواند درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید. درخواست تمدید برند ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره ، به عمل خواهد آمد. متقاضی میبایست درخواست خود را با موضوع درخواست تمدید در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.

 در صورت عدم درخواست تمدید ثبت برند ظرف مهلت يادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند تجاری

برای اشخاص حقیقی:

    کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت تجاری
    ارائه اصل یا کپی گواهی ثبت علامت تجاری

برای اشخاص حقوقی:

    ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضاء هیئت‌مدیره (دارندگان حق امضاء)
    کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره (دارندگان حق امضاء)
    ارائه اصل یا کپی گواهی ثبت علامت تجاری

جهت تمدید برند خود می توانید با تکمیل فرم زیر این امر را به همکاران ما در مرکز ثبتی نیهاد واگذار نمایید. 

برند آماده
مرکز فروش برندهای آماده نیهاد دارای مجموعه ای بی نظیر از بهترین برندهای آماده واگذاری و نقل و انتقل در زمینه‌های گوناگون